ผู้บริหาร

ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 
  
นายสำราญ  ขวัญยืน
  ผู้ช่วยอธิการบดี
 
นางดาวดล  จันทรประทิน
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา